.
 .     .De BouwVrouw regelt het !.

Valt mijn bouwwerk onder de Wet kwaliteitsborging?

De eerste stap in het kwaliteitsborgingsproces is natuurlijk om te bepalen of de bouwactiviteit überhaupt onder het stelsel kwaliteitsborging valt en een  kwaliteitsborger nodig is. Voor een beslisschema waarin je dit kunt bepalen in slechts 6 stappen, klik hier.

In dit document is ook de vrij vertaalde tekst uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) opgenomen die de basis vormt voor dit beslisschema.

Zoals misschien al is opgevallen vallen op dit alleen nog bouwwerken met een laag risico, de zogenaamde gevolgklasse 1 onder de Wkb. De verwachting is dat uiteindelijk ook uitgebreid gaat worden naar de overige meer risicovolle bouwwerken (de zogenaamde gevolgklasse 2 en 3).

Kwaliteitsborging is overigens vooralsnog niet van toepassing op bouwactiviteiten die verbouwen betreffen (naar verwachting pas per 1 januari 2025).

Wat betekent dit nu concreet?


Voor de bouwsector betekent het dat de volgende bouwwerken vanaf 1 januari 2024 onder de Wkb:

 • Grondgebonden eengezinswoningen inclusief nevenfuncties,
 • Waterwoningen en woonboten,
 • grondgebonden logeergebouwen (vakantiehuizen en dergelijke)
 • bedrijfsgebouwen van maximaal twee bouwlagen (inclusief kantoor/kantine)
 • binnen de categorie bovengronds bouwwerk geen gebouw zijnde kunnen allerlei zaken vallen waarvoor toch een technische toets door een kwaliteitsborger vereist is, zo kan een groot kunstwerk met funderingsconstructie hieronder vallen maar kan het bijv. ook een houten damwand met een vlonderterras in een tuin langs het water betreffen.In de infrasector vallen onder het Wkb::

 • fiets- en voetgangersbruggen met een maximale overspanning van 20 meter en niet gelegen boven een rijks- of provinciale weg.
 • GSM-masten,
 • keermuren,
 • nutsbouwwerken,
 • reclamezuilen,
 • windmolens,
 • duikers,
 • sluisjes en dergelijke

Voor bovenstaande bouwwerken geldt dat deze niet hoger zijn dan 20 meter. Een groot deel van deze bouwwerken (was en) is echter vergunningsvrij en daarvoor hoeft ook nu geen kwaliteitsborger ingeschakeld te worden. Voorbeelden zijn een ondergronds buis- en leidingstelsel (duiker), bouwwerken ten behoeve van verkeersgeleiding of tijdelijke constructies bij bouwprojecten, zoals een damwand.